فروشگاه های بازار شماره سه
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
201 طبقه دوم قطعات 32484084-32484085 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
608 طبقه ششم دفتر اداری تعمیرات کاط 32484148-32484149 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
607 طبقه ششم تجارت رایانه کرمان 32484146-32484147 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
606 طبقه ششم صدرا بتن کرمان 32484160-32484161 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
602-603-604-605 طبقه ششم بیمه رازی 32484152-32484153 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
601 طبقه ششم شرکت مهندسی پردازشگران فناوری اطلاعات فریماه 32484150-32484151 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
212 طبقه دوم شیائومی 32484116-32484117 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
211 طبقه دوم دفتر پیشخوان 32484104-32484105 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
209 طبقه دوم رایانه من 32484100 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
217-219 طبقه دوم تعمیرات هما 32484068 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
214 طبقه دوم ونوس 32484110 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
205 طبقه دوم مسعود 32484106-32484107 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
204 طبقه دوم تعمیرات عارف 32484046 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
203 طبقه دوم تعمیرات الف 32484088 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
202 طبقه دوم تعمیرات متین 32484086-32484087 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
220-221 طبقه دوم تعمیرات کاط 32484050-32484051 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
120 طبقه اول فروشگاه 120 32484082 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
111 طبقه اول نجیب زاده 32484064 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G7 - G8 طبقه همکف شاخص 32484018 - 32484019 - 32484020 - 32484021 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G10 طبقه همکف آرون 32484024 - 32484025 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
104-105 طبقه اول رادیس 32484052-32484052-32484053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
112-113 طبقه اول ارود 32484116 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
206 طبقه دوم آقای برچسب 32484094-32484095 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
207 طبقه دوم گیم سنتر 32484096 - 32484097 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه دوم هیلو 32484114-32484115 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
213 طبقه دوم سورن 32484108-32484109 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
208 طبقه دوم کبیر 32484098-32484099 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 18 طبقه همکف ژاو 32484040-32484041 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه دوم مهاجر 32484112-32484113 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه اول الماس 32484080-32484081 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه اول هدفون 32484078-32484079 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه اول نوژان 32484076-32484077 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
116 طبقه اول نارنجی 32484074-32484075 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه اول اپل استور تاج 32484072-32484073 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه اول موبایل ایرونی 32484070-32484071 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
103 طبقه اول آرسس 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
107-108 طبقه اول مرداس 32484058-32484059 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
106 طبقه اول موبایل سلیم 32484056-32484057 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
109-110 طبقه اول متین موبایل 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
102 طبقه اول امرالد 32484048-32484049 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
101 طبقه اول ساتل گستر 32484090-32484091 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 20 طبقه همکف اپل استور آروند 32484044-32484045 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 19 طبقه همکف آریوتل 32484042-32484043 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 17 طبقه همکف ماکان 32484038-32484039 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 16 طبقه همکف اپل استور جمهوری 32484036-32484037 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 15 طبقه همکف چکاد 32484034-32484035 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G13-G14 طبقه همکف اپل استور ژوان 32484032-32484033 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G12 طبقه همکف بازرگانی یک 32484028-32484029 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 11 طبقه همکف اسکای 32484026-32484027 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G9 طبقه همکف تماس 32484022-32484023 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 6 طبقه همکف حسام 32484016-32484017 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 3، G 4 ، G5 طبقه همکف ماتریکس 32484014-32484015 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 2 طبقه همکف پلاس 32484012-32484013 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 1 طبقه همکف ساتل 32484010-32484011 اطلاعات بیشتر از فروشگاه