فروشگاه های بازار شماره سه
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
G7 - G8 طبقه همکف شاخص 32484018 - 32484019 - 32484020 - 32484021 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G10 طبقه همکف هوآوی 32484024 - 32484025 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
104-105 طبقه اول رادیس 32484052-32484052-32484053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
112-113 طبقه اول هما (اپل مکانیک) 32484066 - 32484067 - 32484068 - 32484069 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
206 طبقه دوم تعمیرات دی 32484094-32484095 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
207 طبقه دوم گیم سنتر 32484096 - 32484097 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه دوم ویوو مارکت 32484114 - 32484115 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
213 طبقه دوم سورن 32484108-32484109 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
208 طبقه دوم کبیر 32484098-32484099 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 18 طبقه همکف ژاو 32484040-32484041 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه دوم مهاجر 32484112-32484113 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
210 طبقه دوم نمایندگی ایرانسل 32484102-32484103 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
121 طبقه اول تعمیرات چکاد 32484046-32484047 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه اول الماس 32484080-32484081 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه اول قطعات 32484078-32484079 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه اول نوژان 32484076-32484077 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
116 طبقه اول نارنجی 32484074-32484075 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه اول اپل استور بهنام 32484072-32484073 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه اول موبایل ایرونی 32484070-32484071 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
103 طبقه اول تعمیرات کاط 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
107-108 طبقه اول مرداس 32484058-32484059 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
106 طبقه اول موبایل سلیم 32484056-32484057 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
109-110 طبقه اول متین موبایل 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
102 طبقه اول سون 32484048-32484049 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 20 طبقه همکف اپل استور فراز 32484044-32484045 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 17 طبقه همکف ماکان 32484038-32484039 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 16 طبقه همکف اپل استور جمهوری 32484036-32484037 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 15 طبقه همکف چکاد 32484034-32484035 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 13 طبقه همکف اپل استور ژوان 32484030-32484031 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G12 طبقه همکف بازرگانی یک 32484028-32484029 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 11 طبقه همکف اسکای 32484026-32484027 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 9 طبقه همکف تماس 32484022-32484023 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 6 طبقه همکف حسام 32484016-32484017 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 3، G 4 ، G5 طبقه همکف ماتریکس 32484014-32484015 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 2 طبقه همکف پلاس 32484012-32484013 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 1 طبقه همکف ساتل 32484010-32484011 اطلاعات بیشتر از فروشگاه