فروشگاه های بازار شماره سه
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
206 طبقه دوم تعمیرات دی 32484094-32484095 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
207 طبقه دوم گیم سنتر 32484096 - 32484097 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه دوم ویوو مارکت 32484114 - 32484115 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
213 طبقه دوم سورن 32484108-32484109 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
208 طبقه دوم کبیر 32484098-32484099 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه دوم مهاجر 32484112-32484113 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
210 طبقه دوم نمایندگی ایرانسل 32484102-32484103 اطلاعات بیشتر از فروشگاه