فروشگاه های بازار شماره سه
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
104-105 طبقه اول رادیس 32484052-32484052-32484053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
112-113 طبقه اول هما (اپل مکانیک) 32484066 - 32484067 - 32484068 - 32484069 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
121 طبقه اول تعمیرات چکاد 32484046-32484047 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه اول الماس 32484080-32484081 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه اول قطعات 32484078-32484079 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه اول نوژان 32484076-32484077 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
116 طبقه اول نارنجی 32484074-32484075 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه اول اپل استور بهنام 32484072-32484073 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه اول موبایل ایرونی 32484070-32484071 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
103 طبقه اول تعمیرات کاط 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
107-108 طبقه اول مرداس 32484058-32484059 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
106 طبقه اول موبایل سلیم 32484056-32484057 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
109-110 طبقه اول متین موبایل 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
102 طبقه اول سون 32484048-32484049 اطلاعات بیشتر از فروشگاه