فروشگاه های بازار شماره یک
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
406 طبقه دوم سیب سفید 66347500-2 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
419-420 طبقه دوم سامسونگ ماکروتل 66752173 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
416-417 طبقه دوم اپل لند 66347446 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
415 طبقه دوم آلکاتل یاس جهان 66347325 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
413 طبقه دوم سامتل 313 66347205-6 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
411 طبقه دوم خدمات سامسونگ 66347300-8230 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
408-409-410 طبقه دوم سامسونگ 66347130-6 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
407 طبقه دوم سیب ایران 2 66347193 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
405 طبقه دوم سیب طلایی هوشمند 66347295-9 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
404 طبقه دوم کاپیتان 66347410 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
401-403-418 طبقه دوم پایاتل 66347482 اطلاعات بیشتر از فروشگاه