فروشگاه های بازار شماره دو
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
225 طبقه همکف آوا - اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه زیرین کلینیک تل 66656021 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
132 طبقه زیرین هایپر 66653939 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
130 طبقه زیرین تسلا 66653971 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
129 طبقه زیرین نیاتل 66653946 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
128 طبقه زیرین اسکای تل - اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118.2 طبقه زیرین حلما سرویس 66645310-11 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118.1 طبقه زیرین 8118 - اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه زیرین پرپل فون 66153715-66653945 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
110 طبقه زیرین اپل لند 66656044 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه زیرین بلک فون - اطلاعات بیشتر از فروشگاه
122.1 طبقه زیرین مسترفون 66153686 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
131 طبقه زیرین تانیا 66653950 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
205 طبقه همکف تکنو لایف 47708876 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
224 طبقه همکف اپل استور 02166666 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
111 طبقه زیرین آواتل 66153747 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
233 طبقه همکف طهران تل 66653976 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
230 طبقه همکف CIP 66645319 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
229 طبقه همکف شاهین 66653959 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
228 طبقه همکف سون 66153563 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
227 طبقه همکف فرکانس 66153502 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
223 طبقه همکف بیتاتل 66653958 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
222-1 طبقه همکف ونوس 66645313 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
222.2 طبقه همکف تیک تل 66653968 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
220 طبقه همکف نیروان 66153571 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
219 طبقه همکف الماس 66653963 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
218 طبقه همکف پالادیوم 66653941 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
217 طبقه همکف کاپیتال 66653966 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه همکف پایاتل 66656043 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه همکف موبایل آینده 66653960 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
214 طبقه همکف می شاپ 66656039 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
212 طبقه همکف بانک آینده 66645324 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
204 طبقه همکف مایکروتل پلاس 66688053 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
134 طبقه زیرین کیاتل 66645323 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
133 طبقه زیرین حدیث 66645316 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
127 طبقه زیرین پایتخت 66653978 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
126 طبقه زیرین فونیک 66653957 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
124 طبقه زیرین تیناتل 66653940 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
122/2 طبقه زیرین پارسیس 66656052 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
121 طبقه زیرین VIP 66653951 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
120 طبقه زیرین تیوا 66153619 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه زیرین ایران زمین 66153710 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
113 طبقه زیرین ویولت 66153005 اطلاعات بیشتر از فروشگاه