فروشگاه های بازار شماره سه
شماره واحد طبقه نام فروشگاه شماره تلفن موقعیت روی نقشه اطلاعات بیشتر
G3-G4-G5 طبقه همکف ماتریکس 32484014-32484015 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
201 طبقه دوم تعمیرات تخصصی احسان 32484084-32484085 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
212 طبقه دوم خانه گلس 32484092-32484093 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
211 طبقه دوم دفتر پیشخوان خدمات دولت 32484104-32484105 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
209 طبقه دوم لپ تاب و رایانه من 32484100 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
217-219 طبقه دوم تعمیرات هما 32484068 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
214 طبقه دوم ونوس 32484110 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
205 طبقه دوم تعمیرات مسعود 32484106 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
204 طبقه دوم تعمیرات عارف 32484046-32484047 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
203 طبقه دوم تعمیرات من 32484088 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
202 طبقه دوم تعمیرات تلفن همراه آماج 32484086-32484087 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
220-221 طبقه دوم تعمیرات کاط 32484050-32484051 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
120 طبقه اول فروشگاه 120 32484082 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
111 طبقه اول نجیب زاده 32484064 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G7 - G8 طبقه همکف شاخص 32484018 - 32484019 - 32484020 - 32484021 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G10 طبقه همکف آرون 32484024 - 32484025 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
104-105 طبقه اول رادیس 32484052 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
112-113 طبقه اول ارد 32484116 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
206 طبقه دوم آقای برچسب 32484094 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
207 طبقه دوم گیم استار 32484096 - 32484097 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
216 طبقه دوم هیلو 32484114-32484115 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
213 طبقه دوم سورن 32484108-32484109 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
208 طبقه دوم کبیر 32484098-32484099 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 18 طبقه همکف ژاو 32484040 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
215 طبقه دوم مهاجر 32484112-32484113 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
210 طبقه دوم دنیای رنگارنگ 32484102-32484103 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
119 طبقه اول الماس 32484080 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
118 طبقه اول خانه اپل 32484078-32484079 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
117 طبقه اول نوژان 32484076-32484077 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
116 طبقه اول نارنجی 32484074 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
115 طبقه اول بهنام 32484072-32484073 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
114 طبقه اول لیماک 32484070-32484071 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
103 طبقه اول آرسس 32484122 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
107-108 طبقه اول مرداس 32484058-32484059 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
106 طبقه اول موبایل سلیم 32484056 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
109-110 طبقه اول متین 32484062-32484063 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
102 طبقه اول پادمیرا 32484048-32484049 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 20 طبقه همکف اپل استور 32484044-32484045 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 19 طبقه همکف آریوتل 32484042 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 17 طبقه همکف ماکان 32484038 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 16 طبقه همکف اپل استور جمهوری 32484036 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 15 طبقه همکف چکاد 32484035 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G13-G14 طبقه همکف اپل استور ژوان 32484030-32484031 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G12 طبقه همکف موبایل 1 32484028-32484029 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 11 طبقه همکف اسکای 32484026-32484027 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 6 طبقه همکف حسام 32484016-32484017 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 2 طبقه همکف پلاس 32484012 اطلاعات بیشتر از فروشگاه
G 1 طبقه همکف ساتل 32484010-32484011 اطلاعات بیشتر از فروشگاه